اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1313607/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF&text=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری