اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1313647/%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF&text=%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری