اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1313850/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B9-%DB%B2-%D9%88-%DB%B5-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B9-%DB%B2-%D9%88-%DB%B5-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF&text=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B9-%DB%B2-%D9%88-%DB%B5-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری