اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1313899/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1&text=%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1

اشتراک گذاری