اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1314064/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1&text=%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1

اشتراک گذاری