اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/285232/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA&text=%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری