اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/285721/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2&text=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

اشتراک گذاری