اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/286599/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AC/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AC&text=%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AC

اشتراک گذاری