اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/286793/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3&text=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3

اشتراک گذاری