اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/287254/%D8%AA%D8%A8%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF-%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/%D8%AA%D8%A8%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF-%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF&text=%D8%AA%D8%A8%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF-%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری