اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/287557/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&text=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری