اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/287902/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7&text=%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری