اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/288306/%DA%A9%D9%85%DA%A9-30-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C/%DA%A9%D9%85%DA%A9-30-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&text=%DA%A9%D9%85%DA%A9-30-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C

اشتراک گذاری