اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/288572/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%AF/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%AF&text=%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری