اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/289027/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C-%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C-%D9%88-%E2%80%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%E2%80%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C-%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C-%D9%88-%E2%80%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%E2%80%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&text=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C-%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C-%D9%88-%E2%80%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%E2%80%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری