اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/289233/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF&text=%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری