اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/568657/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7-%E2%80%8C%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7-%E2%80%8C%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&text=%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7-%E2%80%8C%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

اشتراک گذاری