اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/571529/%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF&text=%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری