اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/634361/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&text=%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری