اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/641454/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA&text=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

اشتراک گذاری