اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/646113/%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-75-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85/%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-75-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85&text=%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-75-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری