اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/664741/7500-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%A7-48-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/7500-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%A7-48-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF&text=7500-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%A7-48-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری