اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/664894/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF&text=%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری