اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/703571/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C-%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C-%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF&text=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C-%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری