اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/710838/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C&text=%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C

اشتراک گذاری