اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/717348/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3&text=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری