اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/722937/%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%85/%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%85&text=%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%85

اشتراک گذاری