اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/724697/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&text=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری