اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/725520/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9&text=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9

اشتراک گذاری