اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/731810/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85&text=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85

اشتراک گذاری