اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/733031/%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%90-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%90-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1&text=%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%90-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری