اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/737467/%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2/%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2&text=%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

اشتراک گذاری