اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/743716/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9%DB%B4-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9%DB%B4-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85&text=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9%DB%B4-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری