اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/745443/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-&quot%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7&quot/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-&quot%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7&quot&text=%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%26quot%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7%26quot

اشتراک گذاری