اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/750278/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-19/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-19&text=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-19

اشتراک گذاری