اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/756983/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3-%DB%B2-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3-%DB%B2-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C&text=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3-%DB%B2-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C

اشتراک گذاری