اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/758282/&quot%D9%81%D8%B1%D8%B1&quot-%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%5B%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%5D/&quot%D9%81%D8%B1%D8%B1&quot-%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%5B%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%5D&text=%26quot%D9%81%D8%B1%D8%B1%26quot-%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%5B%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%5D

اشتراک گذاری