اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/767225/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&text=%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری