اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/773723/%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3&text=%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری