اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/780332/%D8%A2%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%A2%D8%B1%D9%88/%D8%A2%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%A2%D8%B1%D9%88&text=%D8%A2%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%A2%D8%B1%D9%88

اشتراک گذاری