اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/800413/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA&text=%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری