اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/812902/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85&text=%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85

اشتراک گذاری