اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/817010/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85&text=%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85

اشتراک گذاری