اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/819140/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF&text=%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری