اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/823042/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%84%DA%AF%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%84%DA%AF%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%84%DA%AF%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری