اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/830309/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%81%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%81%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3&text=%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%81%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری