اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/847260/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF&text=%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری