اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/892366/%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF/%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF&text=%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری