اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/893651/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C&text=%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری