اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/893860/%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF&text=%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری